Aktualności prawne

Najnowsze informacje z prawa Polskiego. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Kategoria: Kodeks cywilny

Rozwód – wartość nieruchomości a podział mieszkania obciążonego hipoteką

Rozwód – wartość nieruchomości a podział mieszkania obciążonego hipoteką

Rozwód dla wielu małżonków, którzy nie posiadają intercyzy, oznacza podział majątku. Sprawa jest stosunkowo prosta, jeśli obie strony są w stanie się porozumieć, jednak problem pojawia się w bardziej skomplikowanych przypadkach. Jednym z nich jest podział mieszkania, które obciążone jest kredytem hipotecznym. Jak traktować hipotekę oraz czy dokonać podziału majątku nie biorąc jej pod uwagę? […]

Czytaj dalej

Hejt w internecie jako przestępstwo zniesławienia

Hejt w internecie jako przestępstwo zniesławienia

Hejt w Internecie jest zjawiskiem o rosnącej skali. Wiele osób czuje się bezkarnie krytykując lub obrażając innych w sieci. Bezkarność ta jest jednak tylko pozorna. Cyberprzemoc spotkamy na co dzień, jednak nie każdy z nas wie, że obraźliwe komentarze i treści mogą być karalne. Zwiększanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie jest działaniem, które potencjalnie może […]

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń zasądzonych w prawomocnym wyroku w postępowaniu cywilnym

Przedawnienie roszczeń zasądzonych w prawomocnym wyroku w postępowaniu cywilnym

Wraz ze zmianami, które wniosła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, weszły w życie się nowe zasady przedawnienia roszczeń majątkowych i należności. Nowelizacja znacznie skraca terminy przedawnienia oraz wprowadza nowe zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom w relacjach business to consumer (B2C).

Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny i zasady dziedziczenia firmy

Zarząd sukcesyjny i zasady dziedziczenia firmy

Śmierć właściciela firmy jeszcze do niedawna była powodem niemałych komplikacji. W dniu 26 listopada 2018 roku w życie weszły przepisy ustawy, która wprowadziła skuteczne procedury działania w materii dziedziczenia przedsiębiorstw. Wprowadzony zarząd sukcesyjny umożliwia ciągłość działalności firmy aż do momentu zakończenia wszystkich procesów spadkowych i przejęcia firmy przez zstępnych.

Czytaj dalej

Zmiany w kodeksie cywilnym: skrócenie ogólnych okresów przedstawiania roszczeń – ma być szybciej

Zmiany w kodeksie cywilnym: skrócenie ogólnych okresów przedstawiania roszczeń – ma być szybciej

Obowiązujące dotychczas przepisy prawa dotyczące okresów przedawnienia roszczeń uległy zmianie z dniem 9 lipca 2018 roku – zgodnie z intencją ustawodawcy nowe regulacje mają być prostsze, , jednocześnie uniemożliwiając nieuczciwym kancelariom windykacyjnym zarabianie na przedawnionych długach. Poniżej opisujemy, jaki jest okres przedawnienia długu według nowych regulacji oraz na czym dokładnie polegają zmiany w kodeksie cywilnym.

Czytaj dalej

Obowiązkowe szczepienia dzieci – przepisy wynikają z ustawy i są ogólnodostępne

Obowiązkowe szczepienia dzieci – przepisy wynikają z ustawy i są ogólnodostępne

Szczepienie ochronne realizowane są w Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Kalendarz szczepień co roku jest aktualizowany, a obowiązującą w danym roku wersję kalendarza ogłasza w komunikacie Główny  Inspektor Sanitarny. PSO porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych, wskazując obowiązkowe szczepienia bezpłatne (realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) oraz zalecane szczepienia odpłatne (nieobowiązkowe). […]

Czytaj dalej

Ograniczenie możliwości zaprzeczenia ojcostwa do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności jest niekonstytucyjne

Ograniczenie możliwości zaprzeczenia ojcostwa do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności jest niekonstytucyjne

W Artykule 70. ust. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czytamy: „Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności”. Termin ten został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP.  Co więcej, do skargi o uznanie przepisu za niekonstytucyjny […]

Czytaj dalej

Obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne

Obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne

W wyroku z dnia 19 października 2017 (sygn. akt. V ACa 147/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż niedopuszczalne jest obniżenie kary umownej do poziomu, który czyni tę karę w istocie jedynie iluzoryczną i pozbawia podstawowych funkcji, którymi są: stymulowanie wykonania zobowiązania, funkcja represyjna oraz funkcja kompensacyjna (czyli umożliwienie naprawienia szkody poniesionej przez wierzyciela). Wyrok […]

Czytaj dalej

Podstawą prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy kodeksu cywilnego

Podstawą prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy kodeksu cywilnego

11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą w przypadku chęci dochodzenia zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w schronisku dla nieletnich należy stosować regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym o odpowiedzialności za wadliwe orzeczenie. Uchwała ta jest odpowiedzią na pytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 28 marca 2017 r. dotyczące tego, […]

Czytaj dalej

Spadkobierca może zrzec się spadku na podstawie zawartej umowy

Spadkobierca może zrzec się spadku na podstawie zawartej umowy

W drodze uchwały podjętej 17.03.2017 r. (sygn. akt III CZP 110/16) Sąd Najwyższy orzekł, iż zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym uprawnionym do zachowku jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pomimo braku precyzyjnych zapisów regulujących te kwestię. Uchwała ta jest rezultatem złożenia zażalenia w związku z odmową […]

Czytaj dalej